കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് ?


ഇ.എം.സ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് (ഏലംകുളം മനക്കൽ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് )

[ Visitor : IP Address - #44.201.68.86, Browser - #Unknown, Content accessed - #28/09/2022 11:26:24 PM (UTC), Tracking code - #7373549891664407584]