ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ?


ശുക്രൻ

[ Visitor : IP Address - #3.229.124.74, Browser - #Unknown, Content accessed - #17/08/2022 11:12:52 PM (UTC), Tracking code - #15705705321660777972]