ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ?


ശുക്രൻ

[ Visitor : IP Address - #35.175.191.72, Browser - #Unknown, Content accessed - #14/11/2019 06:48:20 AM (UTC), Tracking code - #13387968351573714100]