ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ?


ശുക്രൻ

[ Visitor : IP Address - #34.204.168.209, Browser - #Unknown, Content accessed - #31/05/2020 04:23:06 AM (UTC), Tracking code - #13428136001590898986]