സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഗുരു ആരായിരിന്നു ?


ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ

[ Visitor : IP Address - #3.229.124.74, Browser - #Unknown, Content accessed - #17/08/2022 09:45:15 PM (UTC), Tracking code - #15057903981660772715]