1956-ൽ കേരളം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ജില്ലകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു?


5 (തിരുവനന്തപുരം ,കൊല്ലം  ,കോട്ടയം ,തൃശൂർ ,മലബാർ )

[ Visitor : IP Address - #3.236.145.153, Browser - #Unknown, Content accessed - #25/02/2024 08:35:40 PM (UTC), Tracking code - #13700977751708893340]