സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി


5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്

[ Visitor : IP Address - #18.208.159.25, Browser - #Unknown, Content accessed - #22/10/2019 01:25:05 AM (UTC), Tracking code - #13295865351571707505]