സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി


5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്

[ Visitor : IP Address - #18.214.23.30, Browser - #Unknown, Content accessed - #05/12/2020 05:41:18 AM (UTC), Tracking code - #15217072141607146878]