സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി


5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്

[ Visitor : IP Address - #3.81.28.94, Browser - #Unknown, Content accessed - #22/08/2019 06:08:06 PM (UTC), Tracking code - #13701506961566497286]