സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി


5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്

[ Visitor : IP Address - #3.227.2.246, Browser - #Unknown, Content accessed - #22/01/2020 02:58:24 AM (UTC), Tracking code - #3946403561579661904]