സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി


5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്

[ Visitor : IP Address - #34.204.168.209, Browser - #Unknown, Content accessed - #31/05/2020 03:55:19 AM (UTC), Tracking code - #13107785031590897319]