സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി


5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്

[ Visitor : IP Address - #34.237.51.159, Browser - #Unknown, Content accessed - #12/12/2019 04:22:04 AM (UTC), Tracking code - #6871825571576124524]