സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി


5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്

[ Visitor : IP Address - #3.235.66.217, Browser - #Unknown, Content accessed - #30/03/2020 07:03:47 AM (UTC), Tracking code - #4818904331585551827]