സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി


5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്

[ Visitor : IP Address - #44.201.68.86, Browser - #Unknown, Content accessed - #28/09/2022 10:43:16 PM (UTC), Tracking code - #9601584851664404996]