സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി


5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്

[ Visitor : IP Address - #3.92.74.105, Browser - #Unknown, Content accessed - #29/09/2020 11:54:27 PM (UTC), Tracking code - #8348769151601423667]