സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി


5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്

[ Visitor : IP Address - #44.201.96.43, Browser - #Unknown, Content accessed - #28/06/2022 03:14:03 AM (UTC), Tracking code - #12901502431656386043]