ലോകത്ത് എത്ര വൻകരകൾ (ഭൂഖണ്‌ഡങ്ങൾ) ആണ് ഉള്ളത്? ഏതെല്ലാം?


7
ഏഷ്യ ,ആഫ്രിക്ക,വടക്കേ അമേരിക്ക,തെക്കേഅമേരിക്ക,അന്റാർട്ടിക്ക,യൂറോപ്പ്,ഓസ്ട്രേലിയ