മത്സരാർത്ഥികൾക്കു ഒരു പരീക്ഷാ സഹായവുമായി നമ്മുടെ കേരള exam.com....

നിയമസഭാഅംഗങ്ങൾ ~~~~~~~~~~~>>> 141 {ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഉൾപ്പെടെ}

{ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഉൾപ്പെടെ}

Continue Reading →

നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ~~~~~~~~~~>>> 140

Continue Reading →

നഗരസഭകൾ (മുൻസിപ്പാലിറ്റി) ~~~~~~~~~>>> 86

Continue Reading →

കോർപറേഷനുകൾ ~~~~~~~~~~~~>>> 6

Continue Reading →

താലൂക്കുകൾ ~~~~~~~~~~~~>>> 75

Continue Reading →

റവന്യൂ വില്ലേജുകൾ ——–>>1453

Continue Reading →

റവന്യൂ ഡിവിഷനുകൾ —–>> 21

Continue Reading →

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ ——->> 941

Continue Reading →

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ —–>>152

Continue Reading →

ജില്ലകൾ ——->> 14

Continue Reading →